ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเรียน
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวังพร้าววิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
-ระดับชั้นอนุบาล 2-3
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป***
**หลักฐานการสมัครเรียน**
1.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา
5.สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา
6.ใบแสดงผลการเรียน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,10:46   อ่าน 16 ครั้ง